Ενότητα 1 Κατανοώντας και ορίζοντας τους όρους

Last updated: December 16, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυξημένη κριτική ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων, δηλαδή, της αστυνομίας, των θρησκευτικών ηγετών στους χώρους λατρείας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με διάφορες έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια σε θρησκευτικά περιβάλλοντα και κοινότητες πίστης. Οι όροι αυτοί θα συζητηθούν στην ποικιλομορφία τους, καθώς και στη διαφοροποίησή τους στις επιμέρους χώρες της κοινοπραξίας..

Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

    • εξοικειωθούν με την ορολογία γύρω από το θέμα της ασφάλειας σε χώρους λατρείας
    • κατανοήσουν το φάσμα των απειλών και των αντιδράσεων σχετικά με την ασφάλεια των ιερών μνημείων
    • συνειδητοποιήσουν τη σημασία των πολιτισμικών και/ή θρησκευτικών διαφορών
    • τοποθετήσουν το πρόβλημα της ασφάλειας στο κοινωνικό και ιστορικό του πλαίσιο
    • αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου