Ενότητα 2 Υπάρχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές

Last updated: December 16, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Στην Ενότητα 2 θα μάθετε για υπάρχουσες πολιτικές και πλαίσια που αφορούν στην προστασία και ασφάλεια των χώρων λατρείας. Θα έχετε επίσης πρόσβαση σε καλές πρακτικές. Συγκεκριμένα, θα μάθετε για:

    • Ανεξιθρησκεία και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και για παρούσες πολιτικές και υπάρχουσες δυσκολίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
    • Τα διάφορα σχετικά πλαίσια σε Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία
    • Υπάρχουσες πολιτικές σχετικά με διάφορες θρησκείες σε καθεμιά από τις χώρες
    • Καλές πρακτικές και απτά παραδείγματα σε Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία

Μετά από κάθε υποενότητα θα μπορείτε να ελέγχετε τη νέα σας γνώση μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων