Ενότητα 3 Δημιουργώντας Δίκτυα και Συνέργειες

Last updated: December 16, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Ο βασικός μαθησιακός στόχος της Εκπαιδευτικής Ενότητας 3 είναι η κατανόηση της έννοιας των Δικτύων PROSECUW, του πεδίου εργασιών, της οργάνωσης, των μελών, του συντονισμού, των μεθόδων εργασίας, των στόχων, και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Στο τέλος αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

  • Οργανώνουν και να σχεδιάζουν την υλοποίηση του Δικτύου
  • Διαχειρίζονται συγκρούσεις που σχετίζονται με το μίσος κατά των θρησκευτικών κοινοτήτων και χώρων λατρείας
  • Βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους έτσι ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο
  • Δημιουργούν συνέργειες, να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των μελών, και να δημιουργούν δραστηριότητες που αυξάνουν τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις του Δικτύου

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου