Ενότητα 4 Δημιουργώντας εμπιστοσύνη και ενισχύοντας τις κοινότητες

Last updated: December 16, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θρησκευτικών ηγετών, των οργάνων επιβολής του νόμου, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και των φορέων χάραξης πολιτικής μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων των ενδιαφερομένων φορέων, της αύξησης των γνωστικών και συμπεριφορικών ικανοτήτων προστασίας και ασφάλειας, καθώς και της αναγνώρισης των εργαλείων προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλα αυτά θα ενισχύσουν την ικανότητα των φορέων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της προστασίας των χώρων λατρείας.

Στο τέλος αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:

  • Εξοικειωθούν με τους υφιστάμενους μηχανισμούς υποστήριξης για την ασφάλεια στους χώρους λατρείας
  • Περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές και πνευματικές προκαταλήψεις, και να αποκτήσουν ικανότητες συνεργασίας
  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της ομαδικότητας της κοινότητας για μία ανθεκτική κοινωνία
  • Νιώθουν αυξημένη αυτοπεποίθηση και ένα αίσθημα ενδυνάμωσης

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
Περιεχόμενο Κεφαλαίου