Κεφάλαιο 1 Μεθοδολογία για τον τρόπο δημιουργίας δικτύων και συνεργειών