Κεφάλαιο 2 Ενδιαφερόμενοι φορείς και ο ρόλος τους

Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο 2 εστιάζει στους ενδιαφερόμενους φορείς και τον ρόλο τους, και ειδικά στο πώς μπορούν να συμβάλλουν στα δίκτυα και τις συνέργειες.