Κεφάλαιο 4 Ιστορικό υπόβαθρο, πλαίσιο, στατιστικά στοιχεία 

Image credit: GuentherZ, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Πηγή: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/strasbourg-france-july-3-2019-european-1657522432