Κεφάλαιο 5 Βιωσιμότητα των δικτύων και των συνεργείων

Εισαγωγή

Το Κεφάλαιο 5 εστιάζει στη βιωσιμότητα των δικτύων και των συνεργειών, αναλύοντας τις διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων, προσδιορίζοντας συντονιστές ανά χώρα και ανά ομάδα, προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο και μετά το τέλος του έργου.