Θέμα 1 Διατήρηση της λειτουργίας του δικτύου

Μία από τις βασικές προκλήσεις είναι να μετατραπεί το δίκτυο σε έναν ζωντανό οργανισμό όπου όλα τα μέλη νιώθουν μέρος της ίδιας ομάδας, και έχουν επίγνωση της σημασίας και του πρακτικού ενδιαφέροντος του δικτύου για την ασφάλεια όλων.

Υπάρχει μία φυσική τάση να μειώνεται η δραστηριότητα και η επικοινωνία μεταξύ των μελών, και να ανταλλάσσονται ιδέες και πληροφορίες μόνο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να ξεπεραστεί αυτή η τάση, και να συνεχίσει η ομάδα να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες σε συχνή βάση.

Δίκτυα

Η δημιουργία μίας κουλτούρας δικτύου είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανθεκτικότητα του.

Η κουλτούρα ενός δικτύου είναι η προσωπικότητα του δικτύου η οποία διαμορφώνεται από τις κοινές αξίες, τις κοινές πεποιθήσεις και συμπεριφορές.

Η επιτυχία του δικτύου σας είναι στενά συνδεδεμένη με τις εμπειρίες των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αυτό. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή κουλτούρα και εργασιακό περιβάλλον.

Αυτό βασίζεται στις αξίες του δικτύου: οι αρχές και οι πεποιθήσεις που καθοδηγούν τις συμπεριφορές και τη λήψη αποφάσεων. Η ευθυγράμμιση με τις αξίες του δικτύου και ένα καλό περιβάλλον γύρω από τα μέλη του δικτύου θα δημιουργήσουν μία συνεπή εμπειρία στις σχέσεις που δημιουργούνται και στις δραστηριότητες που παρέχονται.

  • Όταν οι άνθρωποι συναντιούνται και έρχονται κοντά, δημιουργούν μία κοινή συμπεριφορά, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Εξετάζοντας τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το δίκτυο σας, μπορείτε να διαμορφώσετε την κουλτούρα σύμφωνα με τις αξίες και το όραμά σας. Ο προσδιορισμός των αξιών σας είναι σημαντικός κατά τη λήψη αποφάσεων.
  • Μπορείτε να διαμορφώσετε συνειδητά την κουλτούρα του δικτύου σας σύμφωνα με τις αξίες και το όραμα σας, και να ανταποκριθείτε στην ανάγκη που έχετε ορίσει με δομημένο τρόπο.
  • Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε τη συνοχή της εμπειρίας των μελών του δικτύου σας, καθώς και του ευρύτερου δικτύου σας.

Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη έκταση των υφιστάμενων και δυνητικών οφελών και υπηρεσιών του δικτύου σας, διασφαλίζει ό,τι οι δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται με το όραμα και το μοντέλο λειτουργίας σας. Η ομαδοποίηση παρόμοιων δραστηριοτήτων με βάση το θέμα, τη μορφή, ή άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να σας βοηθήσει να σχηματίσετε «προγράμματα» εργασίας.

Αναπτύσσοντας μία βαθιά κατανόηση των δραστηριοτήτων σας, μπορείτε να αξιολογείτε ευκολότερα τον αντίκτυπο και να ιεραρχείτε τους πόρους ώστε να υλοποιείτε εκείνες που αποφέρουν το μεγαλύτερο όφελος στο δίκτυο σας και τους χρήστες του. Η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, των παροχών και των υπηρεσιών του δικτύου σας μπορεί να διασφαλίσει ό,τι έχετε ένα διαφοροποιημένο, ελκυστικό και βιώσιμο δίκτυο με πλήρη οφέλη.