Θέμα 1 Εισαγωγή

  • Τρόπους αντιμετώπισης με την απειλή επιθέσεων σε χώρους λατρείας
  • Τον “Ευρωπαϊκό οδηγό για τη στήριξη και την προστασία των χώρων λατρείας”
  • Το διεθνή οργανισμό ‘ASIS International’
  • Παραδείγματα καλών πρακτικών από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο: Κύπρος, Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία.
Image available at: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/cube-cubic-puzzle-solution-solving-problem-314338541