Θέμα 1 Η οργάνωση του δικτύου

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να μετριαστούν οι κίνδυνοι, μπορείτε να εφαρμόσετε μέτρα ασφαλείας, π.χ. να μην αποκαλύπτετε δημόσια ή μέσω καταλόγων αλληλογραφίας τις πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις, τα πρακτικά, τα έγγραφα, κ.λπ., δηλαδή να τηρείτε τις συστάσεις του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), και πιο συγκεκριμένα, του ακόλουθου εγγράφου αναφοράς:

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και ένα σύστημα «κόκκινου συναγερμού» έτσι ώστε τα μέλη του δικτύου να κοινοποιούν καταστάσεις που μπορεί να προκαλούν ανησυχία.

Το δίκτυο θα αποτελείται από όλα τα σχετικά μέλη που προέρχονται από κάθε είδους συμμετοχές. Ωστόσο, συμπληρωματικά προς τις συνεδριάσεις ολομέλειας (εισήγηση: μία φορά κάθε τρεις μήνες) είναι λογικό να αναμένεται ό,τι θα αρχίσουν να λειτουργούν μερικές μικρότερες ομάδες για συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς.

Πηγή: https://www.shutterstock.com/el/image-photo/group-diverse-hands-together-joining-concept-344201303