Θέμα 1 Τι είναι ένα δίκτυο και πώς λειτουργεί;

Το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ένα τοπικό και διατομεακό δίκτυο που ονομάζεται «Δίκτυο PROSECUW» και έχει ως στόχο την παροχή νέων γνώσεων, την ευαισθητοποίηση, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων των θρησκευτικών ηγετών, των φορέων επιβολής του νόμου, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και των φορέων χάραξης πολιτικής. 

Το δίκτυο ενώνει ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορα υπόβαθρα για να συνεργαστούν προκειμένου να προωθηθεί η προστασία και η ασφάλεια των χώρων λατρείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Το δίκτυο θα συνεδριάζει συχνά (προτείνεται: μία φορά κάθε τρεις μήνες) σε χώρο που θα αποφασίζεται από όλα τα μέλη του.

Ετησίως, τα μέλη του δικτύου θα επιλέγουν δημοκρατικά τον συντονιστή του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, οι συντονιστές θα είναι οι εταίροι του έργου PROSECUW, ως ιδρυτές και φορείς υλοποίησης του δικτύου.

Αναμένεται ό,τι τα δίκτυα και τα εργαλεία PROSECUW θα ενσωματώσουν την εξέταση της κατασταλτικής κρατικής πρακτικής και της κατάχρησης του νόμου ως παράγοντα ώθησης προς τον εξτρεμισμό.

Η πρόσφατη βιβλιογραφία στον τομέα αυτό έχει αρχίσει να αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και οι ευρύτερες λειτουργίες ασφάλειας των κυβερνήσεων σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου μπορούν στην πραγματικότητα να λειτουργήσουν ως σημαντικός επιταχυντής της στρατολόγησης, παρά το αντίθετο (UNDP, 2017).

Αυτό συνάδει με προηγούμενες εγκληματολογικές έρευνες που υπογραμμίζουν την ανάγκη τα θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης να επιδιώκουν δίκαιες διαδικασίες που δείχνουν σεβασμό προκειμένου να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και, κατά συνέπεια, θεσμική νομιμότητα και συμμόρφωση με τον νόμο (Tyler, 2011).

  • Να συμμετέχουν τόσο οι φορείς πολιτικής σε μακροεπίπεδο όσο και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές, θρησκευτικές, και κοινωνικές ευαισθησίες.
  • Να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, υποστήριξης και πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Να εξασφαλιστεί ό,τι ο αντίκτυπος του PROSECUW θα είναι εκτεταμένος, πιο αποτελεσματικός, και βιώσιμος.