Θέμα 2 Ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των θρησκευτικών μειονοτήτων

 • Βελτίωση της συμμετοχής των μειονοτήτων στην κοινωνική, πολιτιστική, και πολιτική ζωή
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα θύματα θρησκευτικών εγκλημάτων μίσους
 • Εμπλοκή των θρησκευτικών μειονοτήτων σε πρωτοβουλίες που συμμετέχει όλη η κοινότητα
 • Ευαισθητοποίηση μέσω εκστρατειών επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τις θρησκευτικές μειονότητες και τη σημασία του διαθρησκευτικού σεβασμού
 • üΠαροχή ίσων δικαιωμάτων και ίσης πρόσβασης για τις θρησκευτικές μειονότητες σε όλα τα πλαίσια

 • Βελτίωση της νομικής και ποινικής δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους
 • Βελτίωση της αντιμετώπισης των διακρίσεων σε διάφορους τομείς (π.χ. αγορά εργασίας)
 • Βελτίωση της κατανόησης των θρησκειών, της επικράτησης και των αναγκών τους
 • Προσαρμογή των κανονισμών και της παροχής υπηρεσιών ώστε να εμπλέκουν περισσότερο τις διάφορες θρησκευτικές και κοσμικές ομάδες
 • Βελτίωση των χώρων για έκφραση, επικοινωνία, και αλληλεπίδραση
 • Εμπλοκή με τις πολιτικές συζητήσεις και τα μέσα ενημέρωσης
 • Προσαρμογή των ανταποκρίσεων σε συγκεκριμένα πλαίσια και διαφορετικά στάδια των τοπικών διαδικασιών

Δραστηριότητες

Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο → https://rm.coe.int/16806c84db

1.Σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων, εξετάστε τις βέλτιστες πρακτικές που παρέχονται

2.Επιλέξτε 1 ή 2 που πιστεύετε πώς μπορείτε να υιοθετήσετε και να εφαρμόσετε στο επαγγελματικό και εθνικό σας πλαίσιο

3.Αναπτύξτε ένα σύντομο σχέδιο δράσης σχετικά με τα βήματα που είναι απαραίτητα για να εφαρμοστεί αυτή η πρακτική με σκοπό την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των θρησκευτικών μειονοτήτων

Παραδείγματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων παγκοσμίως:

 • Το 2013, μία μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πολυθρησκευτικό Πακιστάν
 • Η μελέτη είχε ως σκοπό να αποδείξει ό,τι οι έφηβοι από θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν έχουν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από τους Μουσουλμάνους-Πακιστανούς
 • Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 320 έφηβοι. Οι μισοί από αυτούς ήταν Μουσουλμάνοι, και οι άλλοι μισοί ήταν Χριστιανοί και Ινδουιστές.

Τα αποτελέσματα της μελέτης απέδειξαν ό,τι οι έφηβοι που προέρχονταν από θρησκευτικές μειονότητες είχαν όντως χαμηλότερη αυτοεκτίμηση.

Δραστηριότητες

Έχετε αυτοπεποίθηση να δηλώνετε δημόσια την πίστη σας;

Ποια άλλα μέτρα θα υποστηρίζατε για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των θρησκευτικών μειονοτήτων;

Έχετε νιώσει ποτέ ό,τι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά σας λόγω των θρησκευτικών σας πεποιθήσεων;