Θέμα 2 Ποια άτομα πρέπει να συμμετέχουν;

  • Εταίροι του έργου
  • Θρησκευτικοί ηγέτες και εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων
  • Φορείς χάραξης πολιτικής
  • Φορείς επιβολής του νόμου / Αστυνομία / Ομάδες πολιτικής άμυνας
  • Μυστικές υπηρεσίες / Εμπειρογνώμονες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
  • Ακαδημαϊκοί ερευνητές
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις / Τοπικές κοινότητες / Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
  • Δημόσιες αρχές / Δήμοι

Κάθε μέλος του δικτύου θα επιλέγεται από τα άτομα που βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις στα ιδρύματά τους.