Θέμα 3 Διάδοση μηνυμάτων και συνεχής ανάπτυξη του δικτύου

Η στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης του δικτύου έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το δίκτυο και τα μέλη του να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για να επιτύχουν τους στόχους του Δικτύου PROSECUW.

Ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης είναι να επηρεάσει τη γνώση, τη στάση, και τη συμπεριφορά των καθορισμένων ομάδων-στόχων όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των χώρων λατρείας και των κοινοτήτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το δίκτυο. Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου, η στρατηγική διάδοσης θα αποσκοπεί στα εξής:

  • Ευαισθητοποίηση
  • Ενημέρωση του κοινού για τις πρωτοβουλίες του δικτύου
  • Προώθηση της υιοθέτησης των αποτελεσμάτων στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς εντός και εκτός του πεδίου του δικτύου
  • Επικοινωνία με εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς για συνεργασία μεταξύ όλων (ή συνέχιση της συνεργασίας) έτσι ώστε να υπάρχει μία συλλογική συνεισφορά στους στόχους και τις δραστηριότητες του δικτύου
  • Διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας - Τα διαδικτυακά κανάλια και άλλα μέσα ευνοούν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάδοση των πληροφοριών, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και πιο διασυνδεδεμένου δικτύου.
  • Δια ζώσης εργαλεία επικοινωνίας - Παράλληλα με τη διαδικτυακή επικοινωνία, το δίκτυο χρειάζεται χειροπιαστό υλικό επικοινωνίας που θα προβάλλεται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή κάθε φορά που το δίκτυο πρέπει να παρουσιάζεται σε μία συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο.
  • Εκδηλώσεις - Οι πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ευνοούν το δίκτυο και τις δυνατές σχέσεις, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση της προβολής του δικτύου.
  • Τύπος -Η εξωτερική επικοινωνία θα ευνοηθεί επίσης από τις σχέσεις με τον Τύπο. Ο Τύπος είναι το μέσο και το εργαλείο, μέσω του οποίου θα προσεγγιστούν οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, καθώς και το ευρύ κοινό.