Θέμα 3 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του δικτύου

Η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των μελών του δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για την καλή απόδοση του δικτύου, καθώς και για την αποδοτική και αποτελεσματική έκβαση των εργασιών του δικτύου.

Η εξωτερική επικοινωνία του δικτύου θα διασφαλίζεται από τον συντονιστή του δικτύου, προκειμένου να προστατεύονται τα άλλα μέλη του δικτύου από τη δημόσια έκθεση και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με αυτήν.