Θέμα 3 Θρησκευτική τρομοκρατία

Ο θρησκευτικός εξτρεμισμός δεν είναι ένα ενιαίο και πανταχού παρόν φαινόμενο – αντίθετα, οι θρησκευτικοί εξτρεμιστές διαφέρουν σε διάφορες πτυχές ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν τη θρησκεία τους και, κατά συνέπεια, ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να επιτύχουν σημαντικούς ομαδικούς στόχους’.

Παρατίθεται στο : Wibisono, Winnifred, Jetten (2019)

Η σημερινή κλίμακα της τρομοκρατίας που συνδέεται με τη θρησκεία, πρωτοφανής σε μαχητικότητα και ακτιβισμό, είναι ενδεικτική της αντίληψης ότι οι αντίστοιχες θρησκείες και κοινότητές τους βρίσκονται σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία.’                                      

Παρατίθεται στο : Ranstorp (1996)

Επιθέσεις  εναντίον χώρων λατρείας

 • Οι χώροι λατρείας αποτελούν συχνά στόχους επιθέσεων με θρησκευτικά κίνητρα. Το 2020 ένα άρθρο στο The Conversation σημείωσε ότι υπάρχει “αύξηση της εχθρότητας που στρέφεται εναντίον άλλων με βάση τη θρησκεία τους“.
 • Οι χώροι λατρείας ενσαρκώνουν έναν συμβολισμό για τις διαφορετικές θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες και κατά συνέπεια γίνονται στόχοι εξτρεμιστών που επιθυμούν να τονίσουν αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή σχετικά με τις θρησκευτικές και πολιτισμικές πεποιθήσεις των επιτιθέμενων.
 • Ο διαθρησκειακός διάλογος και η αλληλεγγύη των θρησκευτικών κοινοτήτων μετά τις επιθέσεις θεωρούνται τρόποι πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών αυτής της βίας.

 (Otto, 2020).

Εικόνα διαθέσιμη στο: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Discrimination-Diversity-04-Religion.jpg

Πίνακας 1: Παραδείγματα πρόσφατων επιθέσεων σε χώρους λατρείας στην Ευρώπη

Πηγή: European Commission Newsroom, https://ec.europa.eu/newsroom/pps/items/696367/en

Διάγραμμα 1: Συλλήψεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο (2010-2020)

Πηγή: Europol’s annual EU terrorism situation and trend reports (from 2011 to 2021) *Τα στοιχεία για το 2020 δεν περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Το infographic είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2022) στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/terrorism-eu-facts-figures/

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι συλλήψεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2010 και 2020, ανά έτος και ανά οργάνωση. Το διάγραμμα 1 εξηγείται με αριθμούς: Οι χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν τους ακόλουθους αριθμούς συλλήψεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία μεταξύ 2010 και 2020:

 • 2010: 249 συλλήψεις
 • 2011: 484 συλλήψεις
 • 2012: 537 συλλήψεις
 • 2013: 535 συλλήψεις
 • 2014: 774 συλλήψεις
 • 2015: 1077 συλλήψεις
 • 2016: 1002 συλλήψεις
 • 2017: 1219 συλλήψεις
 • 2018: 1056 συλλήψεις
 • 2019: 1004 συλλήψεις
 • 2020: 634 συλλήψεις

Πηγή: European Council (2022). https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/terrorism-eu-facts-figures/