Θέμα 3 Προσεγγίσεις για την προστασία των χώρων λατρείας

Ο ΟΗΕ (UN, 2019) έχει καταρτίσει το Σχέδιο Δράσης για την προστασία των θρησκευτικών χώρων. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις προκειμένου, πρώτον, να προληφθούν και, δεύτερον, να αντιμετωπιστούν οι βίαιες επιθέσεις.

 • Συμμετοχή σε διαθρησκευτικό διάλογο
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αμοιβαίο σεβασμό
 • Προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με τη διαφορετικότητα
 • Κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης κατά του βίαιου εξτρεμισμού
 • Συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων
 • Δημιουργία ρητορικής κατά του μίσους
 • Χαρτογράφηση θρησκευτικών χώρων σε όλο τον κόσμο
 • Παραγωγή διαδραστικού εργαλείου για την αποτύπωση της οικουμενικότητας των θρησκευτικών χώρων
 • Εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (π.χ. συστήματα CCTV)
 • Ορισμός προσωπικού περιπολίας (από το προσωπικό του ιερού χώρου)
 • Φύλαξη σε ασφαλείς χώρους των τιμαλφών και των εσόδων που προέρχονται από χρηματοδότηση
 • Ανάπτυξη σχεδίου ασφαλείας το οποίο θα επανεξετάζεται συχνά

(Mehl, 2021)

Επιπλέον, οι φορείς επιβολής του νόμου θα πρέπει να συνεργάζονται με τους θρησκευτικούς ηγέτες καθώς και με τους πιστούς και τα σχετικά μέλη του θρησκευτικού προσωπικού. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση ειδικά για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τους θρησκευτικούς ηγέτες θεωρείται σημαντική μαζί με τη δικτύωση μεταξύ των εν λόγω φορέων

(Haughton, 2019)