Θέμα 4 Απάντηση Ερωτήσεων

Αυτή η δραστηριότητα θα:

  • Παρέχει στους/τις εκπαιδευτικούς πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις και την εμπειρία των ατόμων που συμμετέχουν
  • Ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν με ειλικρίνεια τις ερωτήσεις
  • Εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ όλων των ατόμων που συμμετέχουν